Prestige Hotels

Textos legales

Aviso legal

Introducción


Amb la finalitat de donar compliment a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, al Reglament General Europeu 2016/679 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes, o qualsevol altra disposició en matèria de Protecció de Dades de la Unió o dels estats membres, informem a l'usuari d'aquesta pàgina web de:


Identificació del Responsable


Denominació Social: ALDAN MERIDIAN, S.L.


Domicili Social: PZ Catalunya, 20 - 17480 - ROSES (GIRONA)


CIF / NIF: B65772832


Telèfon: 972252125


e-Mail: prestigewelcome@prestigehotels.com


Pàgina Web: www.prestigehotels.com


Dades registrals: Registre Mercantil de Girona en el tom 2934, foli 39, full GI-55056, inscripció 5


Objecte


El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE ), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús del lloc web.


Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació.


El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del prestador.


Responsabilitat


El prestador s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.


El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l'única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. En cap cas s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.


Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.


El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador. No obstant això, i en compliment del que disposa l'art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l'administrador del lloc web.


Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.


Propietat Intel·lectual i industrial


El lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els reg Istros públics corresponents.


Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial del autor.


Los dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l'autorització expressa i prèvia per part de estos.


El prestador NO AUTORITZA expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal del prestador.


El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l'existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part de este.


Para realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrónico: prestigewelcome@prestigehotels.com


Ley Aplicable i Jurisdicción


Para la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de GIRONA.Politica de privacidad

Identificación del Responsable


Denominación Social: ALDAN MERIDIAN, S.L.


Domicilio Social: PZ CATALUNYA, 20 - 17480 - ROSES (GIRONA)


CIF / NIF: B65772832


Teléfono: 972252125


e-Mail: prestigewelcome@prestigehotels.com


Página Web: www.prestigehotels.com


Datos registrales: Registro Mercantil de Girona en el tomo 2934, folio 39, hoja GI-55056, inscripción 5


Delegado de Protección de Datos


No existe Delegado de protección de datos en esta entidad.


Finalidad


Gestionar correctamente la reserva y los servicios asociados.


Informarle periódicamente sobre ofertas y promociones de nuestro grupo hotelero que puedan ser de su interés utilizando cualesquiera de los medios electrónicos existentes en la actualidad y aquellos que pudieran surgir en un futuro.


Plazo de Conservación


Los datos personales serán conservados mientras dure la relación comercial que nos vincula necesaria para la gestión de su reserva y control de calidad. Una vez finalizada esta, los datos personales serán conservados cumpliendo con el plazo a efectos mercantiles, que será de 6 años según establece el Código de Comercio, y el plazo a efectos fiscales, establecido en 4 años por la Ley General Tributaria. En el caso de la subscripción para Informarle periódicamente sobre ofertas y promociones de nuestro grupo hotelero que puedan ser de su interés hasta que ejerza su derecho de supresión.


Se podrán conservar los datos durante el tiempo en que pueda exigirse algún tipo de responsabilidad derivada de una relación u obligación jurídica o de la ejecución de un contrato o de la aplicación de medidas precontractuales solicitadas por el interesado. En ese caso los datos serán bloqueados, pero no borrados.


Decisiones automatizadas y elaboración de perfiles


Le informamos que no existen decisiones automatizadas incluyendo la elaboración de perfiles.


Base Jurídica del Tratamiento


La base jurídica para el tratamiento es la relación comercial que nos vincula necesaria para la gestión de la reserva, los servicios asociados y de control de calidad. La base jurídica para informarle sobre ofertas y promociones de nuestro grupo hotelero es su consentimiento.


Destinatarios de cesiones


Los datos no se comunicarán a terceros, salvo obligación legal.


Transferencias Internacionales


No hay transferencias internacionales.


Derechos


Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos, en cuyo caso dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.


Para ejercer cualquiera de estos derechos contacte mediante petición escrita con prestigewelcome@prestigehotels.com indicando el derecho que desea ejercer y adjuntando una copia de su DNI o u otro documento que acredite su identidad.