Prestige Hotels

Textos legals

Avís legal

Introducció


Amb la finalitat de donar compliment a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, al Reglament General Europeu 2016/679 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes, o qualsevol altra disposició en matèria de Protecció de Dades de la Unió o dels estats membres, informem a l'usuari d'aquesta pàgina web de:


Identificació del Responsable


Denominació Social: ALDAN MERIDIAN, S.L.


Domicili Social: PZ Catalunya, 20 - 17480 - ROSES (GIRONA)


CIF / NIF: B65772832


Telèfon: 972252125


e-Mail: prestigewelcome@prestigehotels.com


Pàgina Web: www.prestigehotels.com


Dades registrals: Registre Mercantil de Girona en el tom 2934, foli 39, full GI-55056, inscripció 5


Objecte


El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE ), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús del lloc web.


Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació.


El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del prestador.


Responsabilitat


El prestador s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.


El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l'única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. En cap cas s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.


Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.


El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador. No obstant això, i en compliment del que disposa l'art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l'administrador del lloc web.


Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.


Propietat Intel·lectual i industrial


El lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els reg Istros públics corresponents.


Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial del autor.


Los dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l'autorització expressa i prèvia per part de estos.


El prestador NO AUTORITZA expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal del prestador.


El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l'existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part de este.


Para realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrónico: prestigewelcome@prestigehotels.com


Ley Aplicable i Jurisdicción


Para la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de GIRONA.


 Política de privacitat

Identificació del Responsable


Denominació Social: ALDAN MERIDIAN, S.L.


Domicili Social: PZ Catalunya, 20 - 17480 - ROSES (GIRONA)


CIF / NIF: B65772832


Telèfon: 972252125


e-Mail: prestigewelcome@prestigehotels.com


Pàgina Web: www.prestigehotels.com


Dades registrals: Registre Mercantil de Girona en el tom 2934, foli 39, full GI-55056, inscripció 5


Delegat de Protecció de Dades


No hi Delegat de protecció de dades en aquesta entitat.


Finalitat


Gestionar correctament la reserva i els serveis associats.


Informar periòdicament sobre ofertes i promocions del nostre grup hoteler que puguin ser del seu interès utilitzant qualsevol dels mitjans electrònics existents en l'actualitat i aquells que puguin sorgir en un futur.


Termini de Conservació


Les dades personals seran conservades mentre duri la relació comercial que ens vincula necessària per a la gestió de la seva reserva i control de qualitat. Un cop finalitzada aquesta, les dades personals seran conservades complint amb el termini a efectes mercantils, que serà de 6 anys segons estableix el Codi de Comerç, i el termini a efectes fiscals, establert en 4 anys per la Llei general tributària. En el cas de la subscripció per Informar-periòdicament sobre ofertes i promocions del nostre grup hoteler que puguin ser del seu interès fins que exerceixi el seu dret de supressió.


Es podran conservar les dades durant el temps en què es pugui exigir algun tipus de responsabilitat derivada d'una relació o obligació jurídica o de l'execució d'un contracte o de l'aplicació de mesures precontractuals sol·licitades per l'interessat. En aquest cas les dades seran bloquejats, però no esborrats.


Decisions automatitzades i elaboració de perfils


L'informem que no hi ha decisions automatitzades incloent l'elaboració de perfils.


Base Jurídica del Tractament


La base jurídica per al tractament és la relació comercial que ens vincula necessària per a la gestió de la reserva, els serveis associats i de control de qualitat. La base jurídica per informar-li sobre ofertes i promocions del nostre grup hoteler és el seu consentiment.


Destinataris de cessions


Les dades no es comunicaran a tercers, excepte obligació legal.


Transferències Internacionals


No hi ha transferències internacionals.


Drets


Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades, en aquest cas deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.


Per exercir qualsevol d'aquests drets contacti mitjançant petició escrita amb prestigewelcome@prestigehotels.com indicant el dret que desitja exercir i adjuntant una còpia del seu DNI o o altre document que acrediti la seva identitat.