Política de privacitat

Identificació del Responsable

Denominació Social: ALDAN MERIDIAN, S.L.

Domicili Social: PZ Catalunya, 20 - 17480 - ROSES (GIRONA)

CIF / NIF: B65772832

Telèfon: 972252125

e-Mail: prestigewelcome@prestigehotels.com

Pàgina Web: www.prestigehotels.com

Dades registrals: Registre Mercantil de Girona en el tom 2934, foli 39, full GI-55056, inscripció 5

Delegat de Protecció de Dades

No hi Delegat de protecció de dades en aquesta entitat.

Finalitat

Gestionar correctament la reserva i els serveis associats.

Informar periòdicament sobre ofertes i promocions del nostre grup hoteler que puguin ser del seu interès utilitzant qualsevol dels mitjans electrònics existents en l'actualitat i aquells que puguin sorgir en un futur.

Termini de Conservació

Les dades personals seran conservades mentre duri la relació comercial que ens vincula necessària per a la gestió de la seva reserva i control de qualitat. Un cop finalitzada aquesta, les dades personals seran conservades complint amb el termini a efectes mercantils, que serà de 6 anys segons estableix el Codi de Comerç, i el termini a efectes fiscals, establert en 4 anys per la Llei general tributària. En el cas de la subscripció per Informar-periòdicament sobre ofertes i promocions del nostre grup hoteler que puguin ser del seu interès fins que exerceixi el seu dret de supressió.

Es podran conservar les dades durant el temps en què es pugui exigir algun tipus de responsabilitat derivada d'una relació o obligació jurídica o de l'execució d'un contracte o de l'aplicació de mesures precontractuals sol·licitades per l'interessat. En aquest cas les dades seran bloquejats, però no esborrats.

Decisions automatitzades i elaboració de perfils

L'informem que no hi ha decisions automatitzades incloent l'elaboració de perfils.

Base Jurídica del Tractament

La base jurídica per al tractament és la relació comercial que ens vincula necessària per a la gestió de la reserva, els serveis associats i de control de qualitat. La base jurídica per informar-li sobre ofertes i promocions del nostre grup hoteler és el seu consentiment.

Destinataris de cessions

Les dades no es comunicaran a tercers, excepte obligació legal.

Transferències Internacionals

No hi ha transferències internacionals.

Drets

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades, en aquest cas deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per exercir qualsevol d'aquests drets contacti mitjançant petició escrita amb prestigewelcome@prestigehotels.com indicant el dret que desitja exercir i adjuntant una còpia del seu DNI o o altre document que acrediti la seva identitat.